Investice do diamantu

Diamanty a jejich využití

DIAMANT je nejobdivovanější, nejstarší a nejtvrdší ze všech nerostů na zemi vůbec. Základním stavebním prvkem je uhlík, součást všeho živého na zemi, který díky extrémním teplotám a tlaku zkrystalizoval a vytvořil tento vzácný kámen. Diamanty najdeme v různých barvách (od černé až po průhlednou) a velikostech. Na našich stránkách Vám přiblížíme, jak tyto kameny vznikaly, jejich těžbu, největší naleziště a nahlédneme i do historie obchodování s nimi.

Hodnota diamantu se kromě jejich váhy (karátů) určuje dle několika dalších parametrů jako čistota, barva či BRILIANTOVÝ BRUS. Protože nákup diamantu je dlouhodobou investicí, seznámíme Vás se specifiky trhu s touto vzácnou komoditou, která je nejen stabilním uchovatelem hodnoty, ale díky své estetice v sobě nese kouzlo, které se často předává v rodinách po generace. Samozřejmě, že i čistota a tvrdost diamantu inspirovala po staletí investovat lidstvo v souvislosti s vlastními vztahy do těchto kamenů, protože doufali v nezničitelnost svých vztahů, tak se stal PRSTEN S DIAMANTY symbolem čistoty a síly lásky!

A není divu, že i dnes je tak nadále činěno. Vždyť nákupem drahoceného šperku nikoho neurazíte a založíte tradici, která se dědí a předává po staletí. Z otce na syna a z matky na dceru, kde vždy vzpomínka při pohledu na prsten vyvolá vzpomínku na ty nejbližší … Ano je to tradice spojená s těmi nejvyššími hodnotami lidských vztahů. Ve světě investic známe využití různých druhů brusů, avšak nejhodnotnější je BRUS ROUND BRILIANT. I když se dozvídáme, že někde byl vydražen rekordní kámen, tak ty většinou mají zvláštní barvu i brus. Pravidla těchto velmi vzácných diamantů včetně hodnoty určují AUKCE DIAMANTŮ, kde cena může dosáhnout astronomických hodnot. A ty se potom používají pro potřeby šperkařů na výrobu těch nejdražších možných šperků. Tyto kvalitní kameny tvoří jen část celkového objemu vytěžené diamantové hmoty. Kdy 90% těžby se používá v průmyslu, poněvadž nesplňují základní parametry pro INVESTIČNÍ DIAMANTY. A vy se s ní nejčastěji potkáte u zubaře…..Vznik Diamantu

Slovo DIAMANT má původ v řeckém adamas - nepřemožitelný, diamant je nejtvrdším materiálem na světě. Ačkoli je jeho výskyt rozhodně unikátní, je tvořen jedním z nejvíce zastoupených stavebních prvků v přírodě - uhlíkem. Atomy uhlíku jsou spojeny krátkými pevnými vazbami v krychlové krystalické mřížce.Krystalizace probíhá za krajních podmínek, kdy tlak přesahuje 70 000 kilogramů na centimetr čtvereční a teplota je vyšší než 1300 °C, což odpovídá podmínkám v hloubkách cca 100-200 km pod povrchem země.

Díky své tvrdosti je DIAMANT schopný cestovat zemskou kůrou na povrch, kam je vytlačován vulkanickou horninou, v níž je usazen. Dva druhy této horniny se nazývají kimberlit a lamproit, jedna od druhé se téměř neliší.

Místem původního výskytu diamantů jsou ložiska magmatického původu, tzv. primární ložiska, kdy jsou DIAMANTY rozptýleny jako akcesorické minerály ve velmi tmavých horninách pocházejících ze svrchního zemského pláště. Tyto horniny se nazývají kimberlity (kimberlit neboli modrá hornina podle města Kimberley v Jihoafrické republice). K zemskému povrchu vystoupily ve formě mohutných sopouchů, těles komínovitého tvaru. V případě kimberlitových komínů však dochází ke zužování směrem do hloubky, proto se často hovoří o „mrkvovitém" tvaru kimberlitů. Zdaleka ne všechny kimberlity jsou diamantonosné. Některé neobsahují diamanty vůbec, jiné v koncentracích, jež neumožňují ekonomickou těžbu. V primárních ložiscích se vždy vyskytuje více hlušiny, avšak diamanty mají krásný celistvý krystalový tvar, neboť unikly mechanicky namáhavému transportu do sekundárních depozitů.

Někdy dochází k uvolňování diamantů z kimberlitu či lamproitu erozí. či působením dalších přírodních sil (voda, vítr). Všechny horniny na zemském povrchu bez rozdílu podléhají zvětrávání a erozi především v důsledku působení povětrnostních vlivů, kdy zejména voda ze srážek spolu se střídáním denních a nočních teplot rozrušuje horniny v blízkosti zemského povrchu.


TVARY DO JAKÝCH KRYSTALIZUJE UHLÍK

Tmavé minerály se rychle rozkládají a vytváří se žlutá zvětralina (v ložiscích diamantů nazývaná „žlutá zemina"). Tekoucí voda ji pak společně s diamanty odnáší do řek, kde diamanty díky své větší měrné hmotnosti klesnou do říčního koryta nebo pokračují dále k ústí řek a pobřeží oceánů. V určitých místech (například meandrech vodních toků) se pak zvyšuje jejich koncentrace a vznikají tzv. sekundární ložiska.

Odhaduje se, že kimberlit nalezený v Africe pochází z doby 70 až 150 milionů let vzdálené, kdy v zemské kůře vznikla obrovská trhlina, která způsobila oddělení kontinentů.

Za dobu, kdy se lidé zajímají o diamanty se vyvinula celá řada způsobů, jak tyto nejvzácnější kameny hledat. Tzv. prospekční metody se stále více specializují a využívá se jak původních, tak nejmodernějších technologií. Oblasti možného výskytu diamantů se prozkoumávají vzduchem, i přímo v terénu - hledáním minerálů, které se nacházejí v okolí kimberlitu, u diamantonosných sopouchů. Prospekční činnost je velmi časově i finančně náročná. Proto se provádí systematicky, a může trvat i několik let. Nejvíce jsou prohledávána místa jako je Sibiř, Finsko, Venezuela, Bolívie, Grónsko, Austrálie, Čína a v Kanadě.


Základní parametry Investičních Diamantů “4 C”

DIAMANT se jako jediný drahý kámen v přírodě vyskytuje ve všech barevných modifikacích. Ovšem diamanty vyskytující se v přírodě, se nejčastěji po vybroušení nacházejí v barvách od bílé po žlutou. Na tyto základní barvy byla přijata mezinárodní stupnice barev, která se značí písmeny latinské abecedy D-Z. Čím je barva kamene bělejší, tím je její označení blíž k začátku abecedy.

Barevnou specifikaci musí provádět zkušený profesionál pomocí sady vzorkových kamenů (Master stones) a jejich porovnáváním s hodnoceným kamenem. Musí být dodrženy standardní podmínky pozorování, např. normalizované světlo o 5000/5500 K (D55), a standardní postupy pro zařazení pozorovaného kamene do určité barevné třídy. Diamanty s intenzivním zabarvením se nazývají Fancy color. Fluorescence. Při ozáření diamantu UV světlem vyzařují některé kameny zbarvené světlo.

Hodnocení diamantů, založené na profesionálním posudku, se začalo používat v návaznosti na prudce rostoucí trh s diamanty. GIA (Gemological Institute of America) v USA roku 1935 založil Gem Trade Laboratory, Gubelinova laboratoř v Lucernu vydává certifikáty od roku 1940, v roce 1961 byla založena Mezinárodní organizace sdružující výrobce a prodejce drahých kamenů, šperků a perel CIBJO a v roce 1976 založila Oddělení pro certifikaci Vysoká rada pro diamanty (Hoge Raad voor Diamanten) HRD.

Při hodnocení a certifikaci diamantů se posuzují základní parametry diamantů jako brus (cut), váha (carat), čistota (clarity) a barva (color), které mají zásadní vliv na cenu diamantu.

Dále mohou být v certifikátech údaje o rozměrech, fluorescenci, mapa vnitřních a vnějších charakteristik atd.

Hodnocením a certifikací se zabývají GEMOLOGICKÉ INSTITUTY a naše společnost obchoduje INVESTIČNÍ DIAMANTY certifikované jen u těch nejrenomovanějších. Žádné zlatnictví ani výrobce Vám nemůže vydát certifikát, poněvadž to co získáte je pouhá informace o možné kvalitě.


CUT / BRUS

Moderní briliantový brus je založen na optických výpočtech se zaměřením na maximální krásu kamene, která je výsledkem brilance a disperze. Briliantový brus má kulatý obrys a skládá se z koruny (32 faset + tabulka) a pavilonu (24 faset + možná kaleta)

Posouzení kvality brusu spočívá v porovnání sledovaného kamene s ideálními proporcemi a symetrií matematicky vypočítaného modelu (nepravidelnosti symetrie jsou definovány jako vady brusu). Odchylky od takového modelu jsou značeny jako kvalita brusu, pro kterou se používá stupnice: very good, good, fair a poor. Některé laboratoře pro nejlepší diamanty mají kategorii excellent či ideal cut. Konečné provedení brusu se nazývá finishing.

Efekt "Hearts and arrows" (Srdce a šípy) vznikne při velmi kvalitním vybroušení briliantu. Můžete tak na briliantu vidět obrazec výše zmíněného názvu.


CARAT / VÁHA

Hmotnost diamantu je udávána vždy v karátech - mezinárodně se užívá zkratky „ct". Tato váha se v certifikátech udává s přesností na dvě desetinná místa. Měření probíhá s přesností na tři desetinná místa, přičemž zaokrouhlení druhého desetinného místa nahoru je možné pouze v případě, že třetí desetinné místo je 9.

1 ct = 200 mg = 0.2 g Vzhledem k přesně stanoveným parametrům briliantového brusu lze poměrně přesně určit váhu také změřením základních rozměrů briliantu, tj. průměru (min. ve dvou na sebe kolmých osách) a výšky.

Odhadovaná hmotnost [ct] = (průměr rundisty)2 x výška x 0,0061

Jednotka karát pochází ze středověkých tržišť, kde se jako váhová jednotka pro obchodování s drahými kameny, resp. pro jejich vyvažování, používala semena svatojánského chleba. Semena svatojánského chleba měla tu vlastnost, že všechna vážila stejně. Anglický název chlebovníku je carob, od tohoto slova vznikl název carat = karát.


CLARITY / ČISTOTA

Čistota je dána počtem cizorodých látek obsažených v pozorovaném diamantu. Tyto nehomogenity mohou být vnitřní charakteristiky - nazývají se inkluze (tmavý „uhlík", bílý „led", praskliny, atd.) -, které vznikly v jednotlivých fázích tvorby krystalu. Dále to mohou být vnější charakteristiky (škrábance, nadbytečné facety, naturály, atd.), jež vznikly opracováním, nebo je nebylo možné opracováním odstranit.

Na velikosti a rozložení těchto charakteristik závisí přiřazení příslušné třídy čistoty pozorovanému diamantu. Jako standard pro měřitelnost se používá lupa s desetinásobným zvětšením.


Mezinárodní stupnice čistoty diamantu:

  • LC (Loupe-Clean) nebo IF (Internal Flawless) Čistota diamantu je označená „čistý pod lupou" (loupe-clean), pokud za stanovených podmínek diamant splňuje podmínku absolutní průhlednosti bez inkluzí.
  • VVS* (Very Very Small) (VVS 1, VVS 2) Velmi velmi malé inkluze, které jsou velmi těžko zjistitelné při zvětšení 10x.
  • VS* (Very Small) (VS 1,VS 2) Velmi malé inkluze, které jsou velmi těžko zjistitelné při zvětšení 10x.
  • SI* (Small Inclusions) (SI 1, SI 2) Malé inkluze snadno zjistitelné lupou s 10násobným zvětšením, ale neviditelné pouhým okem z korunové strany brusu.
  • PI (Pique) Střední inkluze bez problémů viditelné při zvětšení 10x a obtížně viditelné pouhým okem z korunové strany brusu, nerušící brilanci.
  • P II (Pique II) Velké a četné inkluze, velmi lehce zjistitelné pouhým okem z korunové strany brusu, lehce snižující brilanci diamantu.
  • P III (Pique III) Velké a četné inkluze, velmi lehce zjistitelné pouhým okem z korunové strany brusu, které snižují brilanci diamantu.

*) Další dělení oddělení VVS, VS a SI do dvou pododdělení 1 a 2 může být užito pouze pro velikost kamenů 0.47 ct a větší. Termíny „pure", „pure to eye", „comercial pure" nebo jiné zavádějící výrazy nebo definice jsou nepřístupné.

COLOUR / BARVA INVESTIČNÍ DIAMANTY

DIAMANTY se jako jediný drahý kámen v přírodě vyskytují ve všech barevných modifikacích. Ovšem diamanty vyskytující se v přírodě, se nejčastěji po vybroušení nacházejí v barvách od bílé po žlutou. Na tyto základní barvy byla přijata mezinárodní stupnice barev, která se značí písmeny latinské abecedy D-Z. Čím je barva kamene bělejší, tím je její označení blíž k začátku abecedy. Barevnou specifikaci musí provádět zkušený profesionál pomocí sady vzorkových kamenů (Master stones) a jejich porovnáváním s hodnoceným kamenem.

Musí být dodrženy standardní podmínky pozorování, např. normalizované světlo o 5000/5500 K (D55), a standardní postupy pro zařazení pozorovaného kamene do určité barevné třídy. Diamanty s intenzivním zabarvením se nazývají Fancy color. Fluorescence. Při ozáření diamantu UV světlem vyzařují některé kameny zbarvené světlo. V přírodě se nachází celé barevné spektrum diamantové hmoty a ty nejzajímavější barevné mutace jako jsou RŮŽOVÉ DIAMANTY / ČERVENÉ DIAMANTY / MODRÉ DIAMANTY jsou vysoce ceněny a normálním způsobem je získat nelze. Tyto NEJDRAŽŠÍ DIAMANTY jsou předmětem DIAMANTOVÝCH AUKCÍ, kde zpravidla každým rokem překonávají rekordy v hodnotě….